Newyddion Mai 2016

Croeso i Dymor yr Haf!

Roedd y tymor diwethaf yn un prysur iawn. Dathlwyd Sul y Mamau, Dydd Gwyl Dewi, ac wrth gwrs, Y Pasg. Cawsom ymweliad gan y Gwasanaeth Tan, a dwedwyd ffarewel i Teilo a’i deulu. Unwaith eto, bydd y tymor hwn yn llawn prysurdeb a hwyl ac mae’n hyfryd croesawu plant newydd i’n plith. Thema’r hanner tymor hwn fydd `Cylch Bywyd / Yr Ardd’.

GWENNAN:
Llongyfarchiadau mawr i Gwennan ar lwyddo yn ei chymhwyster Lefel 3 mewn Addysg a Gofal Plant. Bydd Gwennan nawr yn ymuno a’n tim ac yn geithio gyda ni bob dydd Llun, Mawrth a Mercher. Bydd hi hefyd yn ein cynorthywo pan fydd aelodau o staff i ffwrdd.

KATHARINE:
Bydd Katharine i ffwrdd o’r gwaith am rai wythnosau gan ei bod aelod o’r rheithgor mewn achos llys. Bydd Gwennan yn gweithio yn ei lle yn ystod ei habsenoldeb a bydd Rose Horridge hefyd yn ein helpu ar fore Mercher.

HELP YCHWANEGOL:
Am y mis nesa byddwn angen help rhwng 12.45-1.15 ar ddyddiau Llun a Mawrth. Os gallwch ein cynorthwyo, wnewch chi roi gwybod i Rhian os gwelwch yn dda.

YR ARDD:
Gwahoddir pob rhiant / warchodwr i ddod i ddod i weld y gwaith sydd wedi ei wneud yn yr ardd dros y gwyliau pasg. Diolch enfawr i Andrew Radsma am adeiladu ty bach (mawr!) twt newydd i’r plant a diolch i Katharine am yr holl waith glanhau a thacluso yn yr ardd. Mae’r ardd yn estyniad o’r ty, ac mae’r plant yn cael eu hannog i’w ddefnyddio mewn glaw a hindda. Mae chwarae yn yr ardd yn cynnig pob math o gyfleuoedd gwych i’r plant i ddysgu a datblygu sgiliau trwy chwarae yn yr awyr agored.

YMESTYN EIN TYMHORAU:
Dros y ddwy flynedd ddiwetha rydym o dipyn i beth wedi ymestyn ein horiau er mwyn ateb anghenion ein teuluoedd. Mae hyn wedi cynnwys cynnig clwb brecwast, clwb cinio, gwasanaeth cofleudiol, a sesiynau trwy’r dydd. Rydym nawr yn ystyried y posibilrwydd o ymestyn ein tymhorau a chwtogi y gwyliau, e.e cau am 3 wyhnos dros yr haf yn hytrach na 6 wythnos. Er mwyn gwneud hyn, bydd yn rhaid sicrhau fod yna ddigol o alw, felly byddem yn ddiolchgar petaech yn gallu rhoi unrhyw sylwadau i fi erbyn Mai 27ain Diolch yn fawr.

TAFWYL:
Rydym wedi derbyn gwahoddiad gan Mudiad Meithrin i berfformio ar lwyfan yr ysgolion yn Tawyl eleni (dydd Sul Gorffennaf 3ydd). Bydd y plant yn cael slot o 10 munud i ganu rhai o’r caneuon rydym wedi dysgu ar hyd y flwyddyn. Os hoffech i’ch plentyn gymryd rhan, wnewch chi roi gwybod i fi erbyn Mehefin 10fed.

FFIOEDD:
Dylai pawb erbyn hyn fod wedi derbyn eu bil am y tymor hwn. Os nad ydych wedi talu ffioedd y tymor diwethaf, wnewch chi eu talu yn llawn erbyn yr hanner tymor.

FFAIR HAF – Dydd Sadwrn Mehefin 18eg (10am-12pm)
Cynyrch lleol, te, coffi a chacennau, llyfrau a chardiau. Croeso cynnes i bawb!

TRIP HAF – Dydd Mercher Gorffennnaf 6ed:
Unwaith eto eleni byddwn yn mynd i Ynys y Barri ar ein trip blynyddol. Bydd y Cylch ar gau ar y diwrnod hwn gan bydd yr holl staff ar y trip. Bydd angen i rieni ddod gyda eu plentyn ar y trip. Rhagor o fanylion i ddilyn.

NOSWEITHIAU RHIENI:
Mae croeso i rieni drafod unrhyw agwedd o waith y Cylch a datblygiad / lles eu plentyn gyda’r staff ar unrhyw adeg, ond cyn diwedd tymor yr haf byddwn yn trefnu nosweithiau rhieni sy’n gyfle gwych i weld gwaith y plant a chael sgwrs. Rhagor o fanylion i ddilyn.

FACEBOOK:
Cofiwch ein ‘hoffi’ er mwyn derbyn newyddion rheolaidd.

Diolch yn fawr,

Lowri Bunford-Jones
Person Cofrestredig

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close