CYLCH MEITHRIN TŶ’R CYMRY Mehefin 2015

Mae’r wythnosau nesaf yn mynd i fod yn rhai prysur iawn, felly dyma rhai dyddiaplantdau i’w nodi:

 

Arolwg Estyn – Dydd Mercher a Iau nesaf (Mehefin 10fed & 11eg) bydd y Cylch yn cael ein harolygu gan Estyn. Hoffwn ddymuno’n dda i’r staff a hefyd diolch iddynt am eu holl waith wrth baratoi ar gyfer yr arolwg. Os hoffech wybodaeth bellach am yr arolwg, croeso i chi gael sgwrs a Rhian Harry, Arweinydd y Cylch.

 

*Trip Haf y Cylch / Ti a Fi – Oherwydd Mabolgampau Ysgol Mynydd Bychan rydym yn newid dyddiad ein trip blynyddol i Ynys Y Bari i Ddydd Mercher Gorffennaf 1af. Mae’r trefnidau eraill yn parhau yr un peth – byddwn yn cwrdd yng Ngorsaf Cathays am 9.30am er mwyn dal y trên sy’n gadael am 9.45am.

Cyfarfod Blynyddol a Noson Rieni – Eleni, cynhelir ein Cyfarfod Blynyddol am 7pm ar nos Iau Gorffennaf 9fed. Ar yr un noson bydd cyfle i rieni weld gwaith eu plant a chael sgwrs gyda’r staff. Bydd Jo Knell o ‘Cant A Mil’ gyda stondin lyfrau, a bydd diod a lluniaeth ysgafn. Os hoffech drefnu amser penodedig i gael sgwrs a Rhian, croeso i chi wneud hynny.

Diwrnod olaf y tymor Dydd Gwener Gorffennaf 17fed. Ar fore olaf y tymor bydd parti i’r plant am 11.30am. Croeso cynnes i bob plentyn.

 

PWYSIG Trefniadau ar gyfer mis Medi:

Wnewch chi roi gwybod cyn gynted a phosib pa sesiynnau yr hoffech eu cael ar gyfer eich plentyn.

Staffio – Byddwn yn chwilio am aelod newydd o staff ar gyfer mis Medi. Rhaid i’r ymgeisydd fod a chymhwyster Lefel 3 mewn gofal plant ac yn rhugl yn y Gymraeg. Os ydych yn adnabod rhywun byddai a diddoedeb, wnewch chi ofyn iddynt gysylltu a’r Cylch cyn gynted a phosib. Diolch yn fawr.

Cais am gyfarpar – os oes gennych unrhyw offer yn ymwneud a cheir, adeiladu neu gegin nad ydych yn eu defnyddio, byddem yn ddiolchgar iawn i’w cael ar gyfer y Cylch. Hoffem eu derbyn erbyn dydd Llun Mehefin 8fed, os gwelwch yn dda.

Ffioedd – Fel y gwyddoch rydym yn hollol ddibynol ar ffioedd er mwyn talu rhent a chostau staff ac ati. A wnewch chi sicrhau eich bod wedi talu eich ffioedd yn gyflawn erbyn dydd Gwener Gorffennaf 10fed.

**Ein Gwefan cylchmeithrintyrcymry.org

O fis Medi ni fyddwn yn argraffu llythyron, bydd pob hys-bys ar ein gwefan. Mae hyn er mwyn lleihau costau ac hwyluso gwaith gweinyddol y Cylch. Os nad ydych eisioes wedi darparu eich cyfeiriad e-bost, a wnewch sicrhau eich bod yn gwneud cyn diwedd y tymor.

Diolch yn fawr,

Pwyllgor Cylch Meithrin Tŷ’r Cymry

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close