CYLCH MEITHRIN TŶ’R CYMRY MAI 2015

CROESO!plant

Croeso cynnes iawn i’r plant a’u rhieni sydd wedi ymuno a’r Cylch y tymor hwn. Edrychwn ymlaen at ddod i’ch nabod yn well. Croeso hefyd i Gwennan Young fydd yn treulio amser yn y Cylch fel rhan o’i hyfforddiant ar gyfer ei chymhwyster Lefel 3 mewn Gofal Plant. Ac yn olaf, croeso nol i Ilid Haf – mae Ilid yn hen ffrind i’r Cylch a bydd hi’n gwneud gwaith cyflenwi tan ddiwedd y tymor.

Mae’r wythnosau nesaf yn mynd i fod yn rhai prysur iawn, felly dyma rhai dyddiadau i’w nodi:

Gwyl Calan Mai – Dydd Llun Mai 4ydd – CYLCH AR GAU

 

Hanner Tymor – Dydd Llun Mai 25ain-Dydd Gwener Mai 29ain

 

Gŵyl Mudiad Meithrin, Sain Ffagan – Bob blwyddyn rydym yn mynd i’r ŵyl yn Sain ffagan ac mae’r plant wrth eu bodd gyda’r canu a’r cyfle i weld y cymeriadau Dewin a Doti. Rydym yn dal i aros am y dyddiad, ond fel arfer mae’r ŵyl yn cael ei chynnal tua canol Mehefin.

Trip Haf y Cylch / Ti a Fi – Byddwn yn mynd ar ein trip blynyddol i Ynys Y Bari ar Ddydd Mercher, Gorffennaf 8fed. Y bwriad yw i gwrdd yng Ngorsaf Cathays am 9.30am er mwyn dal y trên sy’n gadael am 9.45am. Dewch â’ch picnic a dillad nofio!

Ti a Fi, prynhawn Mercher – Cofiwch bod Ti a Fi yn cwrdd bod pnawn Mercher 1pm-3pm, yn y Cylch. Mae pob math o weithgareddau i’r plant eu mwynhau – chwarae bler, canu, paentio ac ati. Croeso cynnes i bawb!

Diwrnod olaf y tymor – Dydd Gwener Gorffennaf 17eg.

 

PWYSIG – Trefniadau ar gyfer mis Medi:

Y bwriad ym mis Medi yw i gynnig sesiwn prynhawn yn ogystal a’r bore. Bydd modd i blant fynychu hanner diwrnod neu ddiwrnod llawn. Byddwn hefyd yn parhau i gynnig clwb brecwast, clwb cinio a gwasanaeth cludo plant i / o Mynydd Bychan. Er mwyn i ni drefnu staffio ac ati ar gyfer mis Medi a wnewch chi roi gwybod cyn gynted ag y bo modd pa sesiynnau yr hoffech gael. Wnewch chi hefyd rhoi gwybod i unrhw un fydd efallai a diddordeb mewn ymrestru eu plentyn yn y Cylch ym Mis Medi.

Diolch yn fawr

Pwyllgor / Committee Cylch Meithrin Tŷ’r Cymry

tyrcymry.cylch@gmail.com


 

CROESO!plant

A very warm wecome to new children and parents who have joined us at Cylch this term. We look forward to getting to know you all. We would also like to welcome Gwennan Young who will be spending some time at Cylch as part of her training for her Level 3 Childcare qualification. Lastly, welcome back Ilid! – Ilid Haf is familiar to lots of you already and she will be with us from time to time until the end of term as a supply member of staff.

The next few weeks at Cylch are going to be very busy – here are some dates for your diary:

Early ay Bank Holiday – Monday May 4th – NO CYLCH.

 

Half Term – Monday May 25th – Friday May 29th

Mudiad Meithrin activity, St Ffagans – Mudiad Meithrin hold an annual event at St Ffagans which we have attended in the past and hope to attend again this year. The children always have a great time and enjoy the singing and seeing Dewin and Doti. We are still waiting for Mudiad to confirm the date but we think it will be held mid June.

 

Cylch / Ti a Fi Summer Trip – We will be going on our annual trip to Barry Island on Wednesday July 8th. The plan is to meet at Cathays station at 9.30am to catch the 9.45am train. Remember to bring a picnic and your swimming costume!

Ti a Fi, Wednesday 1pm-3pm – Please could you let anyone with small children know that Ti a Fi is held at Cylch every Wednesday afternoon. We have all sorts of activities including messy play, painting, singing etc. All welcome!

Last day of term – Friday July 17th

IMPORTANT- Arrangements for September:

The plan in September is to offer both a morning and afternoon session. Children will be able to attend either morning or afternoon, or all day. We will also continue at provide breakfast club, lunch club and a taxi service to / from Mynydd Bychan. In order for us to finalise staffing arrangements etc. please could you let us know as soon as possible which sessions you may be interested in. Please could you also let other parents who may be interested know that we are taking names for September.

 

Diolch yn fawr

Pwyllgor / Committee Cylch Meithrin Tŷ’r Cymry

tyrcymry.cylch@gmail.com

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close