Cylch Meithrin Tŷ’r Cymry – Chwefror 2015

Annwyl Rieni,plant_mewn_cylch

Dyma ychydig o wybodaeth am y diweddaraf yn y Cylch. Cofiwch edrych ar ein gwefan am ragor o newyddion: cylchmeithrintyrcymry.org

Salwch:

Os yw eich plentyn yn sal, a wnewch chi sicrhau ei fod yn holliach cyn dychwelyd i’r Cylch. Ni does gennym staff cyflennwi, felly mae’n hanfodol bod ein staff yn cadw’n iach neu mae yna beryg bydd yn rhaid cau’r Cylch. Os y gallwn gynnig sesiwn arall i’ch plentyn yn lle yr un a gollwd trwy salwch, byddwn yn hapus i wneud hynny.

 

Arian Blynyddoedd Cynnar:

Os ydy eich plentyn newydd droi yn dair, neu ar fin troi yn dair, cofiwch fod hawl gennych i wneud cais am Arian Blynyddoedd Cynnar a fydd yn talu am 2.5 awr y bore yn y Cylch. Gofynnwch i aelod o staff am ragor o wybodaeth.

Ti a Fi:

Rydym yn awyddus i gynyddu’r nifer sy’n mynychu Ti a Fi ar brynhawn Mercher. Mae gennym bamphleti a phosteri newydd , os gallwch helpu i’w dosbarthu byddem yn ddiolchgar iawn.

Clwb Brecwast:

Rydym yn falch i gadarnhau y byddwn yn decharu’r Clwb Brecwast yn syth ar ol hanner tymor. Bydd y drysau’n agor am 8.30am a byddwn yn darparu grawnfwyd a tost i’r plant. Y gost fydd £2.50. Os ydych am sicrhau lle i’ch plentyn a wnewch chi roi gwybod cyn gynted a phosib os gwelwch yn dda.

Dydd Gwyl Dewi:

Eleni byddwn yn dathlu Dydd Gwyl Dewi ar Fawrth 1af yn Cardiff Made, 41 Lochaber St, Y Rhath. Bydd cinio arbennig ar ein cyfer – Cawl traddodiadol gyda bara cartref, Picer ar y Maen a Bara Brith gyda te neu goffi i orffen. I’r plant gallwch ddewis naill ai gawl neu frechdanau. Yn ogystal bydd gweithgareddau crefft i gadw’r plant yn hapus! Mae croeso cynnes i bawb ond cofiwch taw lle i nifer cyfyngedig sydd, felly y cyntaf i’r felin!

Diolch fel arfer am eich holl gymorth a chydweithrediad.

Lowri Bunford-Jones – Cadeirydd – 07740 465875

Catrin Oliver-Thomas – Ysgrifenydd

Cylch Meithrin Tŷ’r Cymry

FEBRUARY 2015

Dear Parents,

Here’s some information about what’s currently happening at Cylch. Remember to check our website for all the latest news: cylchmeithrintyrcymry.org

Illness:

If your child is unwell please could you ensure that they are fully fit before returning to Cylch. We do not have access to supply staff therefore it is essential that our staff avoid illness. Wherever possible we will try to offer your child an alternative session in place of the one missed through illness.

 

Early Years Funding:

If your child is about to, or has recently turned 3, remember that you are entitled to apply for Early Years Funding which will pay for 2.5 hours per morning at Cylch. Please ask a member of staff for further details.

Ti a Fi:

We are keen to promote Ti a Fi (Wed afternoon 1-3pm) as much as possible. If you can distribute some information leaflets to your friends / colleagues, or put up a poster we would be very grateful.

Breakfast Club:

We are happy to announce that we will be running a breakfast club at Cylch from Feb 23rd. The doors will open at 8.30am and we will be providing cereal and toast for the children. The cost will be £2.50. If you would like to secure a place for your child please could you let us know asap.

St David’s Day:

This year we will celebrate St David’s Day, March 1st, at Cardiff Made, 41 Lochaber St, Roath. There will be a special lunch consisting of traditional Cawl served with home baked bread, followed by Welsh Cakes and Bara Brith with tea or coffee to finish. For the children there will be a choice of either cawl or sandwiches. Additionally there will be craft activities to keep the children entertained! Everyone is very welcome, but please remember that numbers are limited so first come first served!

Thank you as always for your support and co-operation.

Lowri Bunford-Jones – Chair – 07740 465875

Catrin Oliver-Thomas – Secretary

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close