CYLCH MEITHRIN TŶ’R CYMRY MEHEFIN 2014

Annwyl Bawb,plant

Mae’r wythnosau nesaf yn mynd i fod yn rhai prysur iawn, felly dyma rhai dyddiadau i’w nodi:

 

Cwrs Blasu Cymraeg i Rieni / Gwarchodwyr – Mae ein cwrs Cymraeg newydd wedi dechrau! Mae’r gwersi yn addas i ddechreuwyr pur ac yn ddelfrydol ar gyfer rhieni neu warchodwyr sydd eisiau dysgu’r Gymraeg gyda’u plant. Darperir deunyddiau dysgu a bydd cyfle i gael paned a sgwrs hefyd.   Mae’r gwersi yn cael eu cynnal ar brynhawn Iau,

1-2.30pm, yn para am 6 wythnos, ac yn costio £2.50 y sesiwn – bargen!

 

Gŵyl Mudiad Meithrin, Sain Ffagan – Bob blwyddyn rydym yn mynd i’r ŵyl yn Sain ffagan. Cynhelir yr ŵyl eleni ar ddydd Iau Mehefin 26ain. Byddwn yn cwrdd wrth y brif fynedfa am 10am.

 

Trip Haf y Cylch / Ti a Fi – Byddwn yn mynd ar ein trip blynyddol i Ynys Y Bari ar Ddydd Mercher, Gorffennaf 9fed. Y bwriad yw i gwrdd yng Ngorsaf Cathays am 9.30am er mwyn dal y trên sy’n gadael am 9.45am. Dewch â’ch picnic a dillad nofio!

Ti a Fi, prynhawn Mercher – Cofiwch bod Ti a Fi yn cwrdd bod pnawn Mercher 1pm-3pm, yn y Cylch. A wnewch chi roi gwybod i unrhywun sydd â phlant bach os gwelwch yn dda.

 

Diwrnod olaf y tymor – Dydd Gwener Gorffennaf 18fed. Ar fore olaf y tymor bydd parti i’r plant a bydd bore coffi i’r rhieni. Dewch erbyn 11.30am am baned, sgwrs, a chyfle i ffarwelio â phawb bydd yn ein gadael.

 

PWYSIG – Trefniadau ar gyfer mis Medi:

Gwasanaeth cludo plant i Ysgol Mynydd Bychan– Y bwriad yw cynnig y gwasaneth hwn eto ym mis Medi. Os oes diddordeb gennych yn y trefniant hwn, a wnewch chi roi gwybod cyn gynted a phosib.

 

Hyfforddiant mewn swydd – o fis Medi ymlaen byddwn yn cael 3 diwrnod hyfforddiant i’r staff (dyddiadau i’w pendefynu). Byddwn yn gwneud ein gorau glas i sicrhau na fydd hyn yn amharu’n ormodol arnoch.

 

**Ein Gwefan cylchmeithrintyrcymry.org

O fis Medi ni fyddwn yn argraffu llythyron, bydd pob hys-bys ar ein gwefan. Mae hyn er mwyn lleihau costau ac hwyluso gwaith gweinyddol y Cylch. Os nad ydych eisioes wedi darparu eich cyfeiriad e-bost, a wnewch sicrhau eich bod yn gwneud cyn diwedd y tymor trwy ebostio mrsbunfordjones@gmail.com

 

Ffioedd A wnewch chi sicrhau eich bod wedi talu eich ffioedd yn gyflawn erbyn dydd Gwener Gorffennaf 11eg.

 

Diolch yn fawr / Many thanks

Pwyllgor / Committee Cylch Meithrin Tŷ’r Cymry

CYLCH MEITHRIN TŶ’R CYMRY

June 1st 2014

 

The next few weeks at Cylch are going to be very busy – here are some dates for your diary:

 

Welsh Taster Course for Parents / Carers – Our new Welsh language course has started! This course is suitable for absolute beginners and is ideal for those who intend to send their child to a Welsh medium school. Teaching materials are provided and there will also be tea, coffee and biscuits! Lessons be held every Thursday, 1-2.30pm. The course will initially run for 6 weeks and the cost is £2.50 per session – bargain!

 

Mudiad Meithrin Festival, St Ffagans – Mudiad Meithrin hold an annual event at St Ffagans which the children always enjoy. This year’s event will be held on Thursday June 26th. We will meet at the main entrance at 10am.

 

Cylch / Ti a Fi Summer Trip – We will be going on our annual trip to Barry Island on Wednesday July 9th. The plan is to meet at Cathays station at 9.30am to catch the 9.45am train. Remember to bring a picnic and your swimming costume!

 

Ti a Fi, Wednesday 1pm-3pm – Please could you let anyone with small children know that Ti a Fi is held at Cylch every Wednesday afternoon. All welcome!

 

Last day of term – Friday July 18. There will be a party for the children, and at 11.30am parents are invited to come along for coffee and cake. It will be an opportunity to have a chat and say a big goodbye to all the children moving on to ‘big school’.

 

IMPORTANT – Arrangements for September wrap around service

We intend to once again offer transportation to Ysgol Mynydd Bychan afternoon Meithrin. If you are interested in this arrangement, please could you let us know asap.

 

INSET – as of September 2014, there will be 3 staff training days. These dates are to be confirmed, and we will of course aim to minimise disruption to parents.

 

** Cylch Website cylchmeithrintyrcymry.org

As of September 2014 we will no longer be distributing printed copies of newsletters etc. Our aim is to keep in touch electronically. This will minimise cost to the Cylch and will hopefully be a more efficient method of letting parents know of any events etc. If you have not already done so, please could you email mrsbunfordjones@gmail.com so that we can add your name to the list of contacts.

 

FeesPlease could you ensure that all outstanding fees are paid in full by Friday July 11th.

 

Diolch yn fawr / Many thanks

Pwyllgor / Committee Cylch Meithrin Tŷ’r Cymry

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close