CYLCH MEITHRIN TŶ’R CYMRY MAI 2014

CYLCH MEITHRIN TŶ’R CYMRY MAI 2014

Annwyl Bawb,plant

 

 

Diolch enfawr i bawb a gefnogodd ein Bore Coffi Pasg. Roedd yn fore hyfryd ac fe godwyd £160! Diolch yn arbennig i bawb a gyfranodd gacennau hyfryd, jam, chutney a rhoddion i’r raffl. Mae eich cefnogaeth yn hynod werthfawr i’r Cylch.

 

Mae’r wythnosau nesaf yn mynd i fod yn rhai prysur iawn, felly dyma rhai dyddiadau i’w nodi:

 

Hanner Tymor – Dydd Llun Mai 26ain-Dydd Gwener Mai 30ain

 

Cwrs Blasu Cymraeg i Rieni / Gwarchodwyr – Ar ôl Hanner Tymor bydd ein dosbarth Cymraeg newydd yn dechrau. Mae’r gwersi yn addas i ddechreuwyr pur ac yn ddelfrydol ar gyfer rhieni neu warchodwyr sydd eisiau dysgu’r Gymraeg gyda’u plant. Darperir deunyddiau dysgu a bydd cyfle i gael paned a sgwrs hefyd.   Bydd y gwersi yn dechrau ar prynhawn Iau Mehefin 5ed, 1-3pm, yn rhedeg am 6 wythnos ac yn costio £2.50 y sesiwn – bargen!

 

Gŵyl Mudiad Meithrin, Sain Ffagan – Bob blwyddyn rydym yn mynd i’r ŵyl yn Sain ffagan ac mae’r plant wrth eu bodd gyda’r canu a’r cyfle i weld y cymeriadau Dewin a Doti. Rydym yn dal i aros am y dyddiad, ond fel arfer mae’r ŵyl yn cael ei chynnal tua canol Mehefin.

 

Trip Haf y Cylch / Ti a Fi – Byddwn yn mynd ar ein trip blynyddol i Ynys Y Bari ar Ddydd Mercher, Gorffennaf 9fed. Y bwriad yw i gwrdd yng Ngorsaf Cathays am 9.30am er mwyn dal y trên sy’n gadael am 9.45am. Dewch â’ch picnic a dillad nofio!

Ti a Fi, prynhawn Mercher – Cofiwch bod Ti a Fi yn cwrdd bod pnawn Mercher 1pm-3pm, yn y Cylch. A wnewch chi roi gwybod i unrhywun sydd â phlant bach os gwelwch yn dda.

 

Diwrnod olaf y tymor – Dydd Gwener Gorffennaf 18fed.

 

PWYSIG – Trefniadau ar gyfer mis Medi:

Gwasanaeth cludo plant i Ysgol Mynydd Bychan– Y bwriad yw cynnig y gwasaneth hwn eto ym mis Medi. Os oes diddordeb gennych yn y trefniant hwn, a wnewch chi roi gwybod cyn gynted a phosib.

 

Ffioedd A wnewch chi sicrhau eich bod wedi talu eich ffioedd yn gyflawn erbyn dydd Gwener Gorffennaf 11eg.

 

Diolch yn fawr / Many thanks

Pwyllgor / Committee Cylch Meithrin Tŷ’r Cymry

 

 

CYLCH MEITHRIN TŶ’R CYMRY MAY 2013

 

Dear All,

 

We would like to thank everyone who supported our Easter Coffee Morning. It was a lovely morning and we managed to raise £160! A special thank you to all who donated lovely cakes, jams, chutney, and gifts for the raffle. Your support is hugely important to the Cylch.

 

The next few weeks at Cylch are going to be very busy – here are some dates for your diary:

 

Half Term – Monday May 26th – Friday May 30th

 

Welsh Taster Course for Parents / Carers – Our new Welsh language course will begin after half term. This course is suitable for absolute beginners and is ideal for those who intend to send their child to a Welsh medium school. Teaching materials are provided and there will also be tea, coffee and biscuits! Lessons will begin on Thursday June 5th, 1-3pm. The course will run for 6 weeks and the cost is £2.50 per session – bargain! Please contact Lowri for further details: mrsbunfordjones@gmail.com

 

Mudiad Meithrin activity, St Ffagans – Mudiad Meithrin hold an annual event at St Ffagans which we have attended in the past and hope to attend again this year. The children always have a great time and enjoy the singing and seeing Dewin and Doti. We are still waiting for Mudiad to confirm the date but we think it will be held mid June.

 

Cylch / Ti a Fi Summer Trip – We will be going on our annual trip to Barry Island on Wednesday July 9th. The plan is to meet at Cathays station at 9.30am to catch the 9.45am train. Remember to bring a picnic and your swimming costume!

 

Ti a Fi, Wednesday 1pm-3pm – Please could you let anyone with small children know that Ti a Fi is held at Cylch every Wednesday afternoon. All welcome!

 

Last day of term – Friday July 18th

 

IMPORTANT – Arrangements for September wrap around service

We intend to once again offer transportation to Ysgol Mynydd Bychan afternoon Meithrin. If you are interested in this arrangement, please could you let us know asap.

 

FeesPlease could you ensure that all outstanding fees are paid in full by Friday July 11th.

 

Diolch yn fawr / Many thanks

Pwyllgor / Committee Cylch Meithrin Tŷ’r Cymry

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close