CYLCH MEITHRIN TŶ’R CYMRY MAI 2013

CYLCH MEITHRIN TŶ’R CYMRY MAI 2013

 

Annwyl Bawb,

 

Mae’r wythnosau nesaf yn mynd i fod yn rhai prysur iawn, felly dyma rhai dyddiadau i’w nodi:

plant

Fel rydych yn gwybod bydd Jan yn gorffen yn y Cylch ar Fehefin 14eg, felly rydym wedi trefnu dau ddigwyddiad er mwyn ffarwelio â hi.  Mae croeso cynnes i bawb.

 

Nos Iau Mehefin 6ed – Noson Cyrri, 7.30pm yn yr Himalayan, Wellfield Rd. Bydd yn rhaid archebu bwrdd, felly rhowch wybod os hoffech ddod cyn gynted â phosib os gwelwch yn dda.

 

Dydd Gwener Mehefin 14eg – Parti yn y Cylch, 11.30am.  Ar ddiwrnod olaf Jan byddwn yn cynnal te parti ar gyfer y plant a’r rhieni. (rhagor o fanylion i ddilyn).

 

Gŵyl Mudiad Meithrin, Sain Ffagan – Bob blwyddyn rydym yn mynd i’r ŵyl yn Sain ffagan ac mae’r plant wrth eu bodd gyda’r canu a’r cyfle i weld y cymeriadau Dewin a Doti.  Rydym yn dal i aros am y dyddiad, ond fel arfer mae’r ŵyl yn cael ei chynnal tua canol Mehefin.

 

Trip Haf y Cylch – Fel arfer rydym yn mynd ar y tren o orsaf Cathays i Ynys y Bari. Byddwn yn cadarnhau y dyddiad ar ôl yr hanner tymor (a hefyd y trefniadau ar gyfer tywydd gwlyb!).

 

Ti a Fi, prynhawn Mercher – Cofiwch bod Ti a Fi yn cwrdd bod pnawn Mercher 1pm-3pm, yn y Cylch.  A wnewch chi roi gwybod i unrhywun sydd a phlant bach os gwelwch yn dda.

 

Glanhau’r Cylch – Unwith eto, os gallwch helpu byddem yn ddiolchgar iawn.

 

PWYSIG – Trefniadau ar gyfer mis Medi:

Yn dilyn trafodaeth gyda Mudiad Meithrin rydym yn ystyried cynnig gwasanaeth cludo plant i Ysgol Mynydd Bychan ar gyfer y sesiwn prynhawn.  Y bwriad yw i’r plant fynychu’r cylch yn y bore, cael eu cinio ac yna cael eu cludo mewn tacsi (gyda aelod o staff) i’r ysgol. Os oes diddordeb gennych yn y trefniant hwn, a wnewch chi roi gwybod cyn gynted a phosib.  Byddwn yn trefnu cyfarfod yn ystod yr wythnosau nesaf i drafod ymhellach.

 

Ffioedd – Ar hyn o bryd mae ffioedd Cylch Meithrin Tŷ’r Cymry tipyn yn is na ffioedd cylchoedd eraill Caerdydd.  Rydym wedi ceisio osgoi codi ffioedd ers rhai blynyddoedd, ond erbyn hyn, gan nad yw sefyllfa ariannol y Cylch yn un gref o gwbl, rydym wedi penderfynu y bydd yn rhaid codi ffioedd.  Bydd y ffioedd newydd yn cael eu cyflwyno ym mis Medi a byddwn yn anfon rhagor o fanylion yn y man.

 

Diolch yn fawr / Many thanks

Pwyllgor / Committee Cylch Meithrin Tŷ’r Cymry

 

 

CYLCH MEITHRIN TŶ’R CYMRY MAY 2013

 

Dear All,

 

The next few weeks at Cylch are going to be very busy – here are some dates for your diary:

 

As you know Jan will be leaving Cylch on June 14th, we have arranged a day and evening farewell party, so hopefully you will be able to come along to one, or the other, or both!

 

Thursday June 6th 7.30pm – There will be a curry evening at The Himalayan on Wellfield Rd.  We will need to book a table, so could you please let us know asap if you would like to come along.

 

Friday June 14th 11.30am – Party at Cylch.  On Jan’s last day we will be holding al tea party for the children and parents (more details to follow).

 

Mudiad Meithrin activity, St Ffagans – Mudiad Meithrin hold an annual event at St Ffagans which we have attended in the past and hope to attend again this year.  The children always have a great time and enjoy the singing and seeing Dewin and Doti.  We are still waiting for Mudiad to confirm the date but we think it will be held mid June.

 

Cylch Summer Trip – Usually we catch the train at Cathays station and spend the day at Barry Island.  We will confirm the date after half term, and also any Wet Weather arrangements!

 

Ti a Fi, Wednesday 1pm-3pm – Please could you let anyone with small children know that Ti a Fi is held at Cylch every Wednesday afternoon. All welcome!

 

Cleaning Cylch – Once again, if you are able to help we would be very grateful.

 

IMPORTANT – Arrangements for September:

Following a meeting with Mudiad Meithrin we are considering offering a ‘wrap around’ service whereby we transport children from Cylch to Ysgol Mynydd Bychan.  The plan is that the children would attend Cylch in the morning, have a packed lunch and then be taken by taxi (with a staff member) to the afternoon session at Ysgol Mynydd Bychan.  If you are interested in this arrangement, please could you let us know asap.  We will be arranging a meeting during the coming weeks to further discuss the arrangements.

 

Fees – At present the fees at Cylch Meithrin Ty’r Cymry are lower than the fees charged at other Cylchoedd in Cardiff.  We have avoided raising fees for several years, but due to Cylch’s financial situation and in order to make the Cylch viable we have decided to raise the fees as of September 2013.  We will be sending out further information in due course.

 

Diolch yn fawr / Many thanks

Pwyllgor / Committee Cylch Meithrin Tŷ’r Cymry

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close